fbpx

МУ- Пловдив участник в Национална научна програма

12 / 04 / 2019
Написана от MedConsult

Одобрена е Национална научна програма (ННП) „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед). Финансирането на програмата се осигурява от Министерството на образованието и науката от предвидените средства за наука в централния бюджет. МУ-Пловдив е водещ координатор или партньор в четири от 11-те ННП, съобщиха от учебното заведение за medconsult.bg.

Бенефициенти в програмата БиоАктивМед са :

  •     Водещи: БАН; МУ-София; МУ-Пловдив;
  •     Партньори: СУ „Св. Кл. Охридски“; ХТМУ; НСА и др;

Целта на програмата е да се разработят нови нискотоксични биологично активни средства и системи, съдържащи екстракти от природни източници (с растителен и животински произход) от България за подпомагане на терапията на някои заболявания.

Какви дейности включва програмата

Разработване на нови нискотоксичните вещества от различни източници с цел прилагането им в персонализираната и превантивна медицина: разработване на нови ефективни технологии за получаване на активните вещества, изследване механизма на индукция на клетъчна смърт в туморни клетки със съвременни методи и техники.

Характеризиране на нискотоксични активни вещества с антиинфекциозен потенциал и ефективни срещу невродегенеративни заболявания: оценка на нови биологично активни продукти, оценка на паразитната активност на новите средства върху моделни системи.

Изследване на механизмите на действие на новите нискотоксични активни форми и комбинации на вещества с цел приложимостта им в биофармецевтичната промишленост: осъществяване на комплексен подход за изследване на биологичната активност и безопасност на веществата с природен произход като антитуморни, антимикробни и противовъзпалителни средства.

Разработване и апробиране на комплексен изследователски подход, състоящ се от експериментални методи и техники за моделиране, прогнозиране и модулиране на терапемтичния ефект на субекти – пептиди, протеини, ензими, гликопротеини и др. биологично активни органични съединения: установяване на съответствие между първичната и вторичната структура и потенциала на пептидите за инхибиране на бактериалната активност, експериментални изследвания на антибактериалната активност на пептидната извадка, изследване преминаването на биологично активни новосинтезирани и природни вещества през кръвно-мозъчната бариера.

От страна на МОН е предвиден екип за координация и мониторинг на програмата, с Ръководител – проф. Иван Димов – съветник на министъра на образованието и науката

От МУ-Пловдив в БиоАктивМед участва научен екип с Ръководител – проф. д-р Марияна Аргирова, дхн, катедра “Химични науки” към Фармацевтичен факултет на университета и екип изследователи в състав: гл. ас. Пламен Стоянов, дб – Катедра “Биоорганична химия” и ас. Теодора Томова – Катедра “Химични науки”. Изследователите от МУ-Пловдив участват в 9 задачи от 4 от общо 9 работни пакета, споделят още medconsult.bg.

Статията е с образователна цел и не може да замести консултация с лекар. При здравословен проблем потърсете помощ от специалист.