fbpx

Факултетът по медицина към МУ-Варна отчита успешна 2020/2021 учебна година

05 / 07 / 2021
Написана от

Prosperitas vestra finis nostra!

През учебната 2020/2021г. година МУ-Варна разкри пълното си лице като един от най-високотехнологичните и иновативно мислещи и действащи университети в България в условията на световна пандемия. През тази учебна година броят на действащите студенти по медицина се е увеличил с 4,7% спрямо предходната, което е своеобразен индикатор за успеваемостта в учебния процес. Това става ясно от годишния отчет на декана на факултета по медицина в МУ-Варна проф. д-р Златислав Стоянов.

Многобройни са индикаторите за успешното обучение на студентите през хода на пандемията. Въпреки въвеждането на строги противоепидемични мерки, Факултетът по медицина не отстъпи от стандартите в учебния процес, макар че в някои периоди той бе базиран изцяло в електронна среда. Благодарение на натрупания в предходни години опит за използване на електронната платформа за обучение Blackboard, при новите условия бързо  учебният процес се прехвърли във виртуална класна стая. Платформата се превърна в ключова технология за провеждане на лекции, упражнения и изпити. Разшири се и се обогати масивът от учебни ресурси, предоставени от катедрите чрез Blackboard – с клинични случаи и ситуации от медицинската практика с конкретни задачи към тях, видеоматериали и др. Наред с отличната технологична база, иновативното и адаптивно поведение на преподавателите спомогна за пълноценното провеждане на практическите упражнения и лекции. С помощта на университетската телевизия, учебният процес се обогати с авторски видеозаписи на клинични случаи и експериментални  задачи. Електронно базираното обучение позволи да се отговори ефективно и на потребностите на чуждестранните студенти, много от които бяха „заключени” от противоепидемичните мерки в собствените си страни. Оценяването на знанията на студентите в този период се извършва чрез прилагане на съвременни онлайн изпитни технологии като инструментите на приложението Respondus – LockDown Browser и Respondus Monitor. Реорганизиран бе и графикът на преддипломния стаж и държавните изпити, като по целесъобразен начин бяха включени допълнителни компенсаторни периоди за преддипломен стаж. През 2020 г. бе направено едно отдавна необходимо и модернизиращо допълнение в грижата на МУ-Варна за благополучието на студентите, като по инициатива на Факултета по медицина бе организирана Програма за психологическа подкрепа и консултация.

През 2020г. Факултетът по медицина отчита и устойчиво повишен интерес от страна на български и чуждестранни кандидат-студенти. Броят на кандидат-студентите, конкуриращи се за 1 място по специалност „Медицина“ в Медицински университет – Варна през 2020г., е достигнал 6.8.

За обучението на студентите по медицина се поддържа и се развива съвременна материално-техническата база. В периода март 2020г. – март 2021г. са подкрепени значими капиталовложения в оборудването на катедрите за нуждите на учебната, научната и клиничната работа, между които мултимодулна видеоендоскопска апаратура за Втора катедра по вътрешни болести, съвременен ехокардиографски апарат за Първа катедра по вътрешни болести, мулажи за обучението на студентите по дисциплината „Анестезиология, спешна и интензивна медицина“ и др. Чрез подобни инвестиции се модернизира и оборудването на катедрите и в основната университетска клинична учебна база УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, което  дава възможност на студентите и специализантите чрез демонстрации да овладяват най-съвременните методи в медицината и да се подобряват  условията за провеждане на научно-изследователска дейност и развитие на медицинската наука.

В началото на 2021г. академичният състав на Факултета по медицина наброява 417 преподаватели с необходимия опит и квалификация, между които  48 професори, 85 доценти, 50 главни асистенти и 234 асистенти. Преподавателският състав се е увеличил спрямо предходната година с 30 човека (3 доценти, 5 главни асистенти и 22 асистенти), като общият ръст е 7,75%. Съотношението общ брой преподаватели към брой действащи студенти е 1:6,55. Това говори, че във Факултета по медицина в МУ-Варна са създадени предпоставки за по-добра индивидуална ангажираност на преподавателите с всеки един студент. Средната възраст на хабилитираните преподаватели е 54,88 години, а на нехабилитираните е 39,07 години. Поддържат се оптимални условия за защита на дисертационни трудове и кариерно развитие на академичния състав. Общият брой (105) зачислени докторанти през 2020 г. е с 39 човека повече (59%) в сравнение с 2019 г., като преобладават тези в редовна форма на обучение.

Благодарение на създадената организация и подкрепа, младите учени, постдокторанти и докторанти са се възползвали от финансова подкрепа като допълнителни стипендии по Постановление на Министерски съвет №103 от 21.05.2020г. на обща стойност 218 611 лв. и 75 810 лв. по национална програмата на МОН за „Млади учени и постдокторанти“, става ясно още от отчета на декана на Факултета по медицина.

През 2020 година членовете на академичния състав могат да се похвалят и с успехи в научно-изследователската и публикационната дейност. Участвали са активно в редица национални и международни научни форуми, където са представили резултатите от научни изследвания, осъществени в колаборация от интердисциплинарни екипи. Общият брой публикации в научни издания е 379, а общият импакт фактор (IF) е 614.442. Публикациите в Web of Science са 137 (с 62 повече спрямо предходната година), а в Scopus са 104 (с 53 повече).

Преподавателите от Факултета по медицина са автори и съавтори на 10 учебни помагала и учебници, излезли от печат през 2020 г. Научните екипи успешно са осъществили проектна дейност в Конкурсната сесия 2020 на Фонд „Наука“, като общо 14 проектни предложения са одобрени за финансиране (4 големи и 10 малки проекта).

Всички усилия на Ръководството на МУ-Варна и на Факултета по медицина за предоставяне на модерно и безкомпромисно високо ниво на образование дават траен резултат. В последното издание (за 2020 година) на Рейтинговата система на висшите училища в Република България МУ-Варна е класиран на 2-ро място в професионално направление Медицина, а в класацията „Top Public Universities in Bulgaria“ (2020) на международната платформата UniRank: 4International Colleges & Universities (www.4icu.org) МУ-Варна е на пето място сред българските университети, изпреварвайки всички медицински.

Студентите по медицина бяха и сред най-активните доброволци в отговор на призиви от МЗ и обществени организации в борбата срещу COVID-19,  за което МУ-Варна получи редица благодарствени и поздравителни писма.

Статията е с образователна цел и не може да замести консултация с лекар. При здравословен проблем потърсете помощ от специалист.