fbpx

Националният център по радиобиология и радиационна защита с нов директор

01 / 11 / 2018
Написана от MedConsult

Доц. Жана Джунова – Великова е назначена на длъжността „директор“ на Националния център по радиобиология и радиационна защита, съобщиха от пресцентъра на Министерство на здравеопазването. Досега временно заемащ длъжността „директор“ на НЦРРЗ беше проф. д-р Валерия Хаджидекова.

Доц. д-р Жана Джунова - Велинова завършва медицина във Висшия медицински институт, София през 1986 г., през 1994 г. придобива специалност по „Радиобиология“, а през 2012 г. защитава дисертация на тема „Медицинско осигуряване при радиационен и ядрен тероризъм“ с присъдена научна и образователна степен „Доктор“. През 2015 г. на доц. Джунова е присъдена академична длъжност „Доцент“ по Радиобиология.

Доц. Джунова притежава дълъг професионален опит и е участвала в научни проекти, в изготвянето на нормативни документи в областта на радиобиологията и радиационната защита и в програми “Околна среда и здраве”, „Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху българското население 2013-2017“, „Национален план за действие за намаляване риска от облъчване от радон 2018 – 2022 г. “ и др. Ръководител е на научен проект “Мониторинг и оценка на здравното състояние на 300 лица, работещи в среда на йонизираща радиация от АЕЦ ”Козлодуй” ЕАД”

Нощ на учените