fbpx

Откриха обществената поръчка за преподаватели на персонала в спешните отделения

06 / 03 / 2019
Написана от MedConsult

На сайта на Министерството на здравеопазването е публикувано решение за откриване на процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за избор на преподаватели за провеждане на обучения за персонала на центровете за спешна медицинска помощ и спешните отделения, информираха от МЗ за Medconsult.bg.

Кандидатите трябва да осигурят провеждане на обучения на минимум 6892 души

Теоретичните обучения ще са с продължителност 15 часа седмично. Практическата част трябва да бъде с продължителност 17.5 часа, като обучаваните ще са разпределени в групи до 12 човека.

Участниците в процедурата следва да притежават разрешение за лечебна дейност по Закона за лечебните заведения и да разполагат с мултипрофилно спешно отделение с III-то ниво на компетентност. Те трябва да са акредитирани за цялостна медицинска дейност, за отделните медицински и други дейности, както и за обучението на студенти и/или специализанти. В условията на поръчката е залегнало всеки участник да разполага с 10 преподаватели – хабилитирани лица по следните специалности:

  • „Спешна медицина“;
  • „Анестезиология и интензивно лечение“;
  • „Нервни болести“;
  • „Кардиология“;
  • „Педиатрия“;
  • „Ортопедия и травматология“;
  • „Хирургия“;
  • „Токсикология“;
  • „Акушерство и гинекология“;
  • „Вътрешни болести“.

Обученията ще се провеждат в Националния център за продължаващо обучение на работещите в системата на спешната медицинска помощ (НЦПОРССМП), гр. София

 Срокът за подаване на офертите е до 17.30 часа на 5 април 2019 г., а отварянето ще бъде на 8 април в сградата на министерството.

Medconsult.bg допълва още, че основната цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната на гражданите спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал. Специфичната цел е повишаване на знанията и уменията на персонала от системата за спешна медицинска помощ на територията на цялата страна.