fbpx

МЗ изготви нов стандарт за кръвните изследвания и донорството

07 / 02 / 2018
Написана от MedConsult

Министерството на здравеопазването изготви нов стандарт в медицинското направление трансфузионна хематология

Разработената нова концепция цели осигуряването на абсолютна безопасност на кръводарителите, продуктите и извършваните услуги в кръвните центрове у нас, информира Medconsult. Стандартът работи и в посока постигане на пълен синхрон с правилата, дефинирани в Директивата на Европейската комисия, които от своя страна насърчават европейските кръвни центрове и лаборатории по трансфузиозна хематология да предлагат продукти и да извършват услуги с безупречни качество и хигиена.

Документът, описващ новия стандарт, е публикуван за обществено обсъждане на официалния сайт на здравното ведомство, информира Medconsult. В него са поместени специални таблици, с помощта на които е възможно изчислението на циркулиращата кръв на всеки кръводарител. Използваните в тях стойности са заети от предпоследното 17-то издание на Ръководството за получаване, използване и осигуряване качеството на кръвните съставки на Съвета на Европа. Новоразработеният проект на министерството определя и обема имунохематологични изследвания, провеждани при необходимост от извършване на спешни кръвопреливания, както и подбора на кръвни съставки за преливане в тези случаи. Описани са възможностите за нежелани реакции от страна на донори и пациенти – точка, незастъпена в последно приетия през 2006г. стандарт. Описанието ще бъде полезно и за стандартизиране на докладите на ИАЛ за съобщаването на нежелани реакции и инциденти, задължително изисквани от Европейската комисия.


Новият стандарт няма да засегне утвърдените и вече установени изисквания за:

  • структурите;
  • използваната апаратура;
  • медицинските лица и тяхната дейност по специалността "Трансфузионна хематология", които досега са били прилагани в клиничните лаборатории.

Промяната ще бъде по-скоро насочена към регламентиране цялостната дейност в направлението с оглед постигане на пълно съответствие между нея и утвърдените в медицината стандарти и критерии, по които тя се извършва в Европа.