fbpx

Чрез ендоваскуларно лечение при исхемичен инсулт се спасява животът на пациенти в „Св. Марина“ – Варна

14 / 09 / 2017
Написана от

  Своевременната реакция до 6-тия чяс и ендоваскуларното (вътресъдово) лечение при исхемичен инсулт дават огромен шанс за живот на пациентите. Това съобщи днес проф. д-р Силва Андонова - национален консултант по неврология и шеф на Втора клиника по нервни болести в УМБАЛ „Света Марина“ във Варна. От юни 2016г. разходите за лечението, което включва вадене на тромб от мозъка или поставяне на стент, се поемат изцяло от Министерството на здравеопазването. Високотехнологичните манипулации са част от мултидисциплинарния подход и може да се извършват само в оторизирана болница. На пресконференцията днес присъстваха още проф. д-р Ара Капрелян – началник на Първа клиника по нервни болести, проф. д-р Явор Енчев – ръководител на Клиниката по неврохирургия, доц. д-р Тони Аврамов и д-р Чавдар Бъчваров, които са част от различни звена в университетската болница.
  Прилагането на мултидисциплинарен подход при пациенти с остър исхемичен инсулт води до намаляване на смъртността, инвалидизацията и по-добър клиничен изход от болестта.
  Набелязани са мерки за подобряване на качеството на обслужването на пациентите с остър инсулт. През 2012г. бе инициирана среща с ръководството на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) във връзка с новите възможности pа лечение на пациентите с остър исхемичен инсулт и необходимостта от бързото им транспортиране до болница. Срещите с екипите на ЦСМП от Варна и региона станаха ежегодни, като лекарите и диспечерите се обучават за бързо и точно поставяне на възможна диагноза инсулт, проведено бе обучение на екипите на ЦСМП за оценка на степента на огнищна неврологична симптоматика, като същевременно в хода на тяхното непрекъснато следдипломно обучение се запознават от водещи невролози от клиниката и с други терапевтични възможности и иновативни методи в лечението на острия исхемичен инсулт в т.ч. ендоваскуларното лечение в острия стадий на заболяването. В резултат на непрекъснати срещи и обучение на персонала от различните звена, както и регулярните срещи с екипите на ЦСМП, през годините се повиши и броят на болните с остър исхемичен инсулт, лекувани с интравенозна тромболиза След издаване на Заповед на министъра на МЗ № РД.01.213/28.06.2016 г. с която се даде възможност за осигуряване на медицински изделия за интервенционално лечение на острия исхемичен инсулт, които не се заплащат от бюджета на НЗОК и приемането през 2016 г. на Национален консенсус за механична тромбектомия при остър исхемичен инсулт, българските граждани, хоспитализирани с остър инсулт в съответните болници, отговарящи на критериите за провеждане на интервенционално лечение, имат възможността да получат адекватно и качествено лечение като останалите граждани на ЕС. За съжаление процентът на проведените реканализационни процедури /отпушване на съд/– интравенозна тромболиза, тромбектомия и др. в България остава нисък между 2% и 5% в сравнение с центровете за лечение на инсулт в страните от Западна Европа, където реканализационни процедури се провеждат при 20% до 30% от хоспитализираните с остър инсулт.
  Необходимо е въвеждане на ефективно управление и координация на дейностите не само на болнично, но и на регионално ниво; изграждане на институционален капацитет за своевременно прилагане на съществуващите стандарти за лечение на пациенти с остър исхемичен инсулт.
  Особено важна е и организацията на медицинската помощ и най-вече последователното осъществяване на различните етапи на помощта – доболнична фаза, болнична фаза - диагностика и лечение в острата фаза, вторична превенция и ранна рехабилитация.
  Необходимо е бързо разпознаване на симптомите на остър инсулт от самия пациент или неговите близки, незабавен контакт със службите за спешна и неотложна медицинска помощ (ЦСМП) и бърз транспорт до специализиран център за лечение на инсулт. Основните трудности при лечението на пациентите с остър исхемичен инсулт в България са свързани с късната хоспитализация на пациентите, неравномерното разпределение в страната на центровете за лечение на острия инсулт (само в градските райони), наличие само на няколко центъра за реканализационни процедури поради липса на подготвени кадри. Акцентът трябва да бъде върху обучението: обучение на екипите на ЦСМП, обучение на медицинския персонал, пряко ангажиран с лечението на пациентите с инсулт, обучение на членовете на мултидисциплинарния екип от специалисти в болничната и доболнична медицинска помощ, обучение на болните и техните семейства.