fbpx

МЗ обяви обществена поръчка за изграждането на Национална здравна информационна система

27 / 08 / 2018
Написана от MedConsult

Министерство на здравеопазването обяви открита процедура за обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнители за разработване на информационни системи и подсистеми в изпълнение на пет от дейностите, включени в проект "Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2", включваща пет обособени позиции.

Проектът е част от концепцията за изграждане на електронното управление в България, заложен в Стратегията за електронно управление в Република България за периода 2014-2020г.

Основна цел на проекта е изграждането на Национална здравна информационна система (НЗИС). Това ще доведе до значително подобряване на качеството и ефективността на процеса на здравеопазване, посредством използване на нови здравни технологии в областта на електронното и мобилно здравеопазване.

Прогнозната стойност на обществената поръчка за всички обособени позиции възлиза на 4 125 000,01 лв. (четири милиона сто двадесет и пет хиляди лева и една стотинка) без включен ДДС. Крайният срок за подаване на офертите е до 17:30 часа на 01.10.2018 г. Постъпилите предложения ще бъдат отворени на публично заседание на 02.10.2018 г. от 14:00 часа.