fbpx

Парите за ремонт в болница „Александровска“ са осигурени

05 / 12 / 2019
Написана от MedConsult

Във връзка с появилите се твърдения на НС „Защита", секция „Здравеопазване", за забавено финансиране от страна на Министерство на здравеопазването за ремонтните дейности на част от сградите на УМБАЛ „Александорвска" ЕАД, както и на подписването на Колективен трудов договор, представяме официалната позиция на лечебното заведение без редакторска намеса.

По повод на твърденията за забавените/липсващи „траншове на средства от страна на Министерство на здравеопазването“

Програмата за необходимите ремонтни дейности на част от клиниките на Александровска болница е депозирана в Министерство на здравеопазването на 9.09.2019 г. след посещението на заместник-министър Ж. Начева. След проведените срещи с ръководството на Министерството на 17.09.2019 г. е получен отговор за отпуснати средства в размер на 300 000 лв. за пребазиране на Клиниката по алергология в сградата на Клиниката по кожни и венерически болести. Проведена е процедура за избор на изпълнител, подписан е договор за избор на изпълнител. В момента вече тече ремонт в условията на работеща болница на помещенията, отредени за Клиниката по алергология.

Осигурени са средства от страна на Министерство на здравеопазването за одобрение на средствата, необходими за ремонт на Клиниката по хематология в размер на 1 020 000 лв. В момента се подготвя документацията за обявяване на процедурата за избор на изпълнител по Закона за обществени поръчки. Ремонтните дейности ще започнат веднага след избор на изпълнител.

Предстои получаване на информация за средствата за ремонт на клиниките по Ендокринология и по Пропедевтиката на вътрешните болести

Видно от фактите, твърденията за „забавяне“, „лъжи“ и „неизпълнени обещания“ са безпочвени и не отговарят на истината. На практика средствата за първите ремонти са осигурени, а дейностите са в процес на изпълнение – при стриктно спазване на законовите норми – както на Закона за обществените поръчки, така и на останалите нормативни документи, свързани със строителството и ремонта на болнични помещения.

По повод на твърденията за „разтакаването и неподписването на Колективния трудов договор“

Преговорите за нов Колективен договор стартираха в началото на годината със заповед на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД. Целта е постигането на договорености за нов КТД, тъй като предходният изтича на 1.10.2019 г.

В преговорите от страна на синдикатите вземат участие представителите на двата синдиката, подписали Колективния трудов договор в сектор „Здравеопазване“ на национално ниво - КНСБ и КТ „Подкрепа“. Въпреки че не са страна по Националния КТД, представителите на НС „Защита“ в Александровска болница също са поканени за водене на преговорите на местно ниво.

В рамките на преговорите страните са постигнали договорености, както за социалните придобивки на служителите, така и за увеличение на работните заплати на всички служители на лечебното заведение.

След приключването на преговорите, проектът на нов Колективен трудов договор е представен на заседание на Съвета на директорите, като е взето решение той да бъде изпратен за съгласуване на Министерство на здравепазването с оглед изискванията Наредба 5 от 17 юни 2019г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове.

На 6.11.2019г. проектът на КТД е представен на министъра на здравеопазването за съгласуване, а на 21.11.2019 г. е получен отговор от страна на МЗ, в който се препоръчва следното:

  • Прецизиране на част от текстовете, касаещи социалните придобивки, разписани в проекта;
  • Преди финализиране на КТД да се уточнят прогнозните финансови параметри на болницата за 2020 г., както и действията, които ще бъдат предприети за стабилизиране на финансовото му състояние;

В изпълнение на тези препоръки в момента се правят предварителни разчети на база прогнозни обеми на приходи от НЗОК, без обаче да са ясни параметрите за повишените стойности на клиничните пътеки и процедури, които ще залегнат в новия Национален рамков договор. Обмислят се и други мерки, които да позволят стабилизиране на финансовото състояние на болницата, и изпълнение на заложеното в проекта на КДТ повишаване на работните заплати, като подписването на КТД е предвидено за 13.12.2019 г.

През последните шест години всички социални придобивки, както и размерът на трудовите възнаграждения винаги са били договоряни с представителите на синдикатите в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД – КТ Подкрепа и КНСБ - на базата на конструктивен диалог, като са били постигани разумни договорки, вкл. и повишаване на заплатите на служителите на лечебното заведение.

Проектът на КТД за 2019–2021 предвижда запазване на постигнатото в сферата на социалните придобивки, както и увеличение на размера на трудовото възнаграждение. Без гарантиране на стабилни и достатъчни приходи, които да позволят реализиране на договореностите обаче, няма да бъде възможно изпълнение на тези ангажименти. В този смисъл УМБАЛ „Александровска“ ЕАД ще изпълни препоръките на Министерство на здравеопазването за уточняване на прогнозните приходи от страна на НЗОК.

През всички години до сега ръководството на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД е поддържало отличен диалог и постоянна комуникация не само с представителите на синдикатите на територията на болницата, но и с всички служители на лечебното заведение, лично, а не през социалните мрежи. Намеренията са те да продължат по същия начин и със същия интензитет.

Статията е с образователна цел и не може да замести консултация с лекар. При здравословен проблем потърсете помощ от специалист.