fbpx

МУ-Варна обяви конкурс за членове на съвета на директорите в УМБАЛ „Св. Марина“

16 / 02 / 2021
Написана от

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" обяви конкурс за избор на членове на Съвета на директорите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина" ЕАД, гр. Варна, в качеството си на упражняващ правата, предоставени му от държавата, по управление на дружеството. Правата на едноличния собственик на капитала по управлението на УМБАЛ „Света Марина" ЕАД, гр. Варна, беше предоставено на университета с решение на Министерски съвет с №170 от 22.03.2018 г.. Съгласно §1,т.7, б."а" от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните предприятия, орган, упражняващ правата на държавата, е „административен орган, който по закон или съгласно разпореждане на Министерския съвет упражнява правата на държавата в капитала на публично предприятие".

Конкурсът е обявен в изпълнение на задължението на Медицински университет - Варна, упражняващ правата на държавата по §3, ал.4 от Закона за публичните предприятия, съставът на органите на управление на публичните предприятия да бъдат приведени в съответствие с изискванията на Закона и Правилника за прилагането му.

Изискванията към кандидатите, критериите за подбор и начинът на провеждане на конкурса са съобразно изискванията на Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагането му, Закона за лечебните заведения и спецификата на дейността на лечебното заведение като най-голямата и бързо развиваща се многопрофилна болница на територията на североизточна България и университетска база за практическо обучение на студенти, докторанти и специализанти.

Според последните изменения в Закона за лечебните заведения, синхронизирани със Закона за публичните предприятия, членовете на бордовете на директорите на държавните и общинските болници са трима и се избират с конкурс.

Информация за конкурса е публикувана на интернет страницата на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна с адрес.

Статията е с образователна цел и не може да замести консултация с лекар. При здравословен проблем потърсете помощ от специалист.