fbpx

Нов психометричен тест ще помага в диагностиката на нарушения от аутистичния спектър, хиперактивност и дефицит на внимание

29 / 09 / 2020
Написана от

Инструментът е стандартизиран за България и ще бъде прилаган от психолози и психиатри, преминали специализиран курс на обучение

Въпросникът за оценка на клиничното поведение CAB (Clinical Assessment of Behavior) е насочен към деца и юноши от 2 до 18 години, които срещат поведенчески и обучителни затруднения или проявяват симптоми на психични нарушения. С негова помощ специалистите ще имат възможност да идентифицират конкретни симптоми, свързани със специфични обучителни особености, в това число умствено изоставане и академичен талант. На база на резултатите те ще могат да изготвят индивидуален план за развитие и образователна подготовка на изследваните лица, да планират ефективна терапия и да оценят нейния ефект.

Тестът CAB се появява в отговор на нуждата от надежден инструмент, който може да бъде използван за установяването на широк спектър от социални, емоционални и поведенчески проблеми, в това число нарушения от аутистичния спектър, хиперактивност и дефицит на внимание, агресивни прояви, прояви на тормоз и депресивни състояния. Той дава възможност да бъдат измерени конкретни показатели, свързани с проявлението на специални образователни потребности, както и да бъдат разграничени близки като симптоматика състояния. Негова отличителна характеристика е способността му да оценява както силните страни и компетентности, така и проблемните области в развитието на детето или юношата.

Обективна информация за състоянието на детето в клиничен или поведенчески аспект

„Целта на CAB е да помогне на специалистите да придобият обективна информация за състоянието на детето или младежа в клиничен и поведенчески аспект. Въпросникът е адаптиран за България, което означава, че интерпретацията на резултатите е съобразена с културните особености на страната ни“, коментира Диана Боянова, автор на българската версия на инструмента. „Поведенческата рейтинг скала е приложима за деца в норма, както и за такива със специфични потребности и нарушения. В процеса на адаптация на инструмента са включени клинични извадки на деца, диагностицирани с хиперактивност и дефицит на вниманието, аутизъм и проблемно поведение“, допълва д-р Боянова, която е доктор по психология и психометрик във фондация „Хестия“ с над 20-годишен опит в областта на психологическото оценяване, стандартизиране, адаптиране и разработване на инструменти в сферата на детската психология и личността.

CAB дава възможност да бъде поставена комплексна и надеждна оценка на състоянието на детето посредством събиране на информация и впечатления в различен контекст – от семейна и училищна среда. Това позволява да бъде направено сравнение между предоставената информация и да бъде изготвена по-пълна и обективна оценка на поведението на детето. Данните се събират чрез стандартизирани за България форми за оценка, а в най-честия случай информацията се предоставя от родител и учител. Тя също така може да бъде поискана от училищен психолог, логопед, специален педагог, ресурсен учител или друг специалист, който познава и работи с детето. Пълната оценъчна форма включва 170 въпроси и твърдения, а попълването може да се направи както онлайн, така и на хартиен носител.

Българските специалисти ще могат да се запознаят отблизо с поведенческата рейтинг скала по време на онлайн събитие, организирано от фондация „Хестия“ и водено от д-р Диана Боянова. Виртуалната презентация ще се проведе на 1 октомври от 16:00 часа. Участието в нея е безплатно, но изисква задължителна предварителна регистрация. Събитието е насочено към специалисти в областта на психологията и психиатрията. Повече информация е налична на сайта на "Хестия" където е публикуван и график на сертификационните обучения за работа с CAB.

За фондация „Хестия“

Фондация „Хестия“ работи за подобряването на диагностичните практики в изследванията на психичното, социално и емоционално състояние на децата и възрастните в България. Чрез своята експертиза и инструментите за оценка, които предлага, организацията помага на специалистите в страната (психолози, логопеди, психиатри, сензорни терапевти и други) да прецизират своята диагностична и терапевтична дейност и да осигурят най-подходящата терапия на клиентите, с които работят. Основната дейност на фондацията е свързана със създаване и адаптиране на инструменти за диагностика и оценяване на детското развитие, както и провеждане на обучения за специалисти. Организацията е ангажирана и с повишаване на информираността на обществото относно въпроси, свързани с психичното здраве. Повече информация за дейността, продуктите и услугите, предлагани от фондацията е налична на www.hestiabg.com

Статията е с образователна цел и не може да замести консултация с лекар. При здравословен проблем потърсете помощ от специалист.